Werkwijze

Zodat uw financiŽle belangen naar behoren worden behartigd!

Wanneer start De Belangenbehartiger?

De Belangenbehartiger start zodra er een beschikking is afgegeven door de Kantonrechter. De werkzaamheden die De Belangenbehartiger gaat uitvoeren worden hieronder beschreven.

 

Intake

Tijdens de intake wordt er nader kennis gemaakt met De Belangenbehartiger. Het is immers de bedoeling dat er een samenwerkingsrelatie wordt opgebouwd met de cliŽnt, waarbij De Belangenbehartiger, voor en namens de cliŽnt kan handelen op financieel vlak en bij curatele ook op persoonlijk vlak.

 

Daarnaast wordt de huidige stand van zaken rondom de financiŽn en administratie overgedragen.

Vervolgens brengt De Belangenbehartiger de volgende zaken in kaart:

 samenstelling van het vermogen;

 inkomsten;

 uitgaven;

 schulden;

 vorderingen;

 beschrijvingen van de boedel.

Alle werkzaamheden die verband houden met het inkomen worden verricht. Zoals het aanvragen van een uitkering, een tegemoetkoming of toeslag en het regelen van bankzaken.

 

Gedurende het beschermingsbewind /curatele

Na de intake meldt De Belangenbehartiger dat er een beschermingsbewind/curatele is uitgesproken aan de instanties waar de cliŽnt bekend is, of waar de cliŽnt in de toekomst mee te maken krijgt. Instanties weten daardoor dat De Belangenbehartiger de financiŽle en administratieve belangen van de cliŽnt behartigt.

Er wordt een rekening voor de cliŽnt geopend. Op deze rekening worden de inkomsten ontvangen en uitgaven voldaan. Wanneer dit zinvol is wordt er een spaarrekening geopend, zodat de cliŽnt over het gespaarde rente kan ontvangen en er reserves worden opgebouwd voor (onvoorziene) uitgaven. Maandelijks ontvangt de cliŽnt een rekeningafschrift waarop de inkomsten en uitgaven te lezen zijn. Het leefgeld wordt op een aparte rekening gestort door De Belangenbehartiger. De cliŽnt heeft de beschikking over deze rekening, in tegenstelling tot de rekening waarop inkomsten worden ontvangen en uitgaven worden gedaan. De rekeningen mogen niet Ďroodí staan.

Als de cliŽnt schulden of betalingsachterstanden heeft, regelt De Belangenbehartiger dat deze worden aangepakt.

 

Jaarlijks wordt er een budgetplan opgesteld, zodat de cliŽnt overzicht krijgt in het inkomsten- en uitgavenpatroon. Voor de cliŽnt wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geld er nog te besteden is. Als de cliŽnt bepaalde uitgaven wilt stopzetten of nieuwe uitgaven wilt doen, regelen wij dit, als er ruimte is binnen het budgetplan.

Ten slotte legt De Belangenbehartiger jaarlijks verantwoording af aan de cliŽnt en bij bewindvoering tevens aan het kantongerecht.

 

Er zijn werkzaamheden die niet vallen binnen de reguliere werkzaamheden van De Belangenbehartiger zoals:

 Het inleveren van werkbriefjes;

 Het regelen van alimentatie;

 Het voeren van procedures. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van alimentatie of bij echtscheidingen waarbij niet duidelijk is wie voor welke kosten verantwoordelijk is.

 Beheren van PGB gelden.

 Ingewikkelde nalatenschappen.

 Meegaan naar instanties en instellingen, zoals het UWV, de tandarts, het ziekenhuis, etc.

 

Wanneer extra werkzaamheden niet veel tijd vergen zullen deze doorgaans niet in rekening worden gebracht. Als er wel extra geld in rekening gebracht dient te worden, vanwege de tijdsinvestering zal hiervoor toestemming worden gevraagd bij de rechter. De cliŽnt wordt daarbij gevraagd of hij/zij akkoord gaat met de te verrichte extra werkzaamheden en de extra kosten. Pas als er toestemming is van de rechter zullen de extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Alleen bij curatele

Bij curatele worden ook de persoonlijke belangen behartigd. Daarom wordt naast bovenstaande ook kennis gemaakt met de zorgverleners van de cliŽnt en wordt gekeken wie belangrijke personen zijn voor de cliŽnt. Persoonlijke belangen van de cliŽnt worden zo goed als mogelijk behartigd en wanneer er zorg ingezet dient te worden of andere zorg, wordt dit geregeld door de curator.

De curator is betrokken bij de alle beslissingen en zorgt er voor tijdens de besprekingen dat de belangen van de cliŽnt voorop staan.

 

BeŽindiging

Bewindvoering/curatele wordt stopgezet wanneer:

 De rechter op verzoek van cliŽnt en/of bewindvoerder uitspreekt dat de bewindvoering/curatele wordt beŽindigd;

 De rechter een andere bewindvoerder/curator benoemd op verzoek van de cliŽnt en/of bewindvoerder;

 Een cliŽnt komt te overlijden.

 

Bij beŽindiging bewindvoering/curatele moet De Belangenbehartiger veelal een aantal extra werkzaamheden uitvoeren, zoals het informeren van instanties, het versturen van adreswijzigingen, het opmaken van een eindrekening en verantwoording en eventueel het inschakelen van een notaris.

De te verrichten extra werkzaamheden worden bij de cliŽnt in rekening gebracht. De cliŽnt kan opvragen wat de kosten zijn voor het stoppen van de bewindvoering bij De Belangenbehartiger.

 

Klachten en bezwaren

Heeft u een klacht of een bezwaar laat het De Belangenbehartiger weten. De regeling klachten en bezwaren wordt bij aanvang van het bewind/de curatele overhandigd en is te vinden onder Downloads.

 

Introductie

De kosten

Aanmelden

Contact

Downloads

Links